Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

ALTECO D 20 g

Vteřinové lepidlo na těžce slepitelné plasty, kovy a jiné materiály


Kat. číslo: 12 | Značka: Alteco Adhesives
148 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

Speciální vysokopevnostní rychleschnoucí kyanoakrylátové lepidlo na slepitelné plasty a kovy.

ROZSAH POUŽITÍ:

Určeno především pro velmi pevné lepení kovů, slepitelných plastů a to jak mezi sebou, tak i navzájem s jinými slepitelnými materiály. Teplotní rozsah po vytvrzení -30°C až krátkodobě +70°C.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lahvičku vyjměte z boxu, který obsahuje i krycí čepičku s jehlou. Tu použijte k proražení lahvičky a následně k uzavření. Po použití otřete aplikační špičku hadříkem a dobře uzavřete. Uchvávejte ve svislé poloze na suchém a chladném místě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled: transparentní kapalina
Viskozita (cP/25°C): 2–5
Specifická hmotnost (25°C/4°C): 1,05/1,08
Smyková pevnost v tahu (kg/cm2): min. 100
Manipulační pevnost (s): 5BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

EUH202 - Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P261 - Zamezte vdechování par.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Obsah nebezpečných látek: ethyl-2-kyanakrylát

Související produkty

BISON SUPER GLUE PROFI 7,5 gBISON SUPER GLUE PROFI 7,5 gProfesionální vteřinové lepidlo81 Kčskladem
ALTECO EZ50 50 gALTECO EZ50 50 g233 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2024

Nahoru