Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

BISON ENAMEL FIX 20 ml - studený smalt

studený smalt


Kat. číslo: 4069 | Značka: Bison DIY
255 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

Speciální bílý opravný prostředek (studený smalt) na opravy a poškození smaltu koupelnových van, umyvadel, sprchových koutů, praček, ledniček atd.Štětec je součástí balení, je umístěn ve víčku uvnitř lahvičky. BISON Enamel Fix je odolný vůči horké vodě (až do +80 °C), čisticím prostředkům, zředěným louhům a teplotám od -20 °C do +80 °C.

ROZSAH POUŽITÍ:
Oprava poškozeného smaltu drobných předmětů.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Povrchy určené k opravě musí být čisté, suché, odmaštěné a zbavené rzi. Přípravek naneste štětcem na opravovaný povrch a nechte zaschnout po dobu 24 hodin, v případě potřeby lze nanášení opakovat.

Větší a hlubší poškození opravujte minimálně ve třech opravách. Tím dosáhnete kvalitnějšího a estetičtějšího vzhledu opravované plochy. Nepoužívejte při teplotách nižších než 10 °C.

TIP: V PŘÍPADĚ, ŽE SE JEDNÁ O NÁTĚR, KTERÝ JE V ROZPORU SE ZÁKONEM O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY, JE TŘEBA JEJ ODSTRANIT:

BISON Enamel Fix lze podle potřeby tónovat tónovacími barevnými pastami - POZOR, na syntetické bázi. Pro jednodušší a drobné opravy tónujte jemně nastrouhanými barevnými křídami.BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: n-butyl-acetát

Soubory ke stažení:
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2024

Nahoru