Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

BISON METAL LOCK 10 ml

Lepidlo na zajištění šroubů.


Kat. číslo: 1747 | Značka: Bison DIY
208 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

Speciální anaerobní lepidlo určené pro zajištění kovových matek, šroubů a závlaček proti uvolnění při nárazech a vibracích. Fixace tímto lepidlem je střední pevnosti (šroubový spoj lze rozebrat běžným nářadím). Odolává teplotám od -50°C do +130°C, vodě, olejům, mastnotám, rozpouštědlům a zabraňuje rezivění závitů. Nehodí se na chromované a poniklované spoje, plasty a dřevo.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepené plochy musí být suché, čisté a odmaštěné. Lepidlo naneste na jednu stranu závitu, díly okamžitě sešroubujte, spoj dosáhne manipulační pevnosti po 15 - 30 minutách a konečné pevnosti po 24 hodinách. Skladujte na suchém a chladném místě.

DŮLEŽITÉ:

Nepoužívejte při teplotě nižší než +10°C.BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: methakrylová kyselina, monoester s propan-1,2-diolem; kumenhydroperoxid; triethyleneglycoldimethylakrylát; 2'-fenylacetohydrazid

Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2024

Nahoru