Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

BISON PU MAX 750 g

Vysokopevnostní polyuretanové lepidlo na dřevo D4.


Kat. číslo: 4456 | Značka: Bison DIY
522 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

Bison PU MAX je vysokopevnostní tekuté polyuretanové lepidlo pro vysoce namáhané spoje. Je určeno pro lepení v exteriéru i interiéru. Lepidlo odolává vodě podle normy EN 204 D4, povětrnostním vlivům a teplotám od -20 °C do +125 °C. Výtěžnost 5 m2/kg. Neobsahuje rozpouštědla. Mírně pění (cca 10 %) a po vytvrzení je znovu natíratelné. Podmínka lepení: jeden z lepených materiálů musí být savý (porézní).

ROZSAH POUŽITÍ:
Určeno k pevnostnímu lepení tvrdého a měkkého dřeva (včetně exotického), dřevotřískových, MDF a OSB desek, PVC, ABS, kovů, sádry, tuhé pěny, pěnového polystyrenu, izolačních materiálů, korku atd. na různé materiály, jako je beton, zdivo, dřevo, sádra, korek, cihly atd. Je ideální pro konstrukční lepení např. zahradního nábytku, pergol, schodišť, dřevěných obkladů, modelování a tam, kde je konstrukce vystavena vysoké vlhkosti a namáhání vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Povrchy, které mají být lepeny, musí být suché a zbavené prachu. Lepidlo naneste na jednu stranu stěrkou nebo štětcem. Vrstva by neměla být silnější než 1 mm. Doba zpracovatelnosti lepidla je 30 minut. Spojte díly a pevně je přitlačte nebo sevřete po dobu minimálně 4 hodin (doporučený tlak je 2 - 5 kg/cm2). Spoj dosáhne funkční pevnosti po 24 hodinách. Nevytvrzené lepidlo lze odstranit acetonem, vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

TIP:
Po 2 - 3 hodinách odstraňte ze spoje ostrým řezákem přebytečnou pěnu, která ještě zcela nevytvrdla a rozpíná se. Po úplném vytvrzení je odstranění

DŮLEŽITÉ:
Nepoužívejte při teplotách pod +5 °C. Doporučená vlhkost dřeva 10 až 18 % (maximálně 25 %). Po použití nádobu řádně uzavřete a skladujte ji na suchém, chladném místě chráněném před mrazem při teplotě +10 °C až +20 °C. Minimální doba skladování je 18 měsíců. Po otevření může být zkrácena.BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS07 - Dráždivé látky
GHS08 - Látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/mlhu.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P342+P311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
EUH204 - Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci

Obsah nebezpečných látek: CAS 9016-87-9 Difenylmethandiisokyanát, izomery a homology

Soubory ke stažení:

Související produkty

BISON WOOD GLUE 750 gBISON WOOD GLUE 750 gLepidlo na dřevo D2.257 Kčskladem
BISON SUPER WOOD 750 gBISON SUPER WOOD 750 gVoděvzdorné lepidlo na dřevo D3.263 Kčskladem
BISON PU MAX 340 gBISON PU MAX 340 gVysokopevnostní rychleschnoucí gelové polyuretanové lepidlo na dřevo D4.363 Kčskladem

Alternativní provedení

BISON PU MAX 250 gBISON PU MAX 250 gVysokopevnostní polyuretanové lepidlo na dřevo D4.213 Kčskladem
BISON PU MAX 75 gBISON PU MAX 75 gVysokopevnostní polyuretanové lepidlo na dřevo D4.138 Kčskladem
BISON PU MAX 75 g lahvičkaBISON PU MAX 75 g lahvičkaVysokopevnostní polyuretanové lepidlo na dřevo D4.121 Kčnení skladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2024

Nahoru