Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

UHU KONTAKT GEL 640 g

Kontaktní lepidlo - gelové


Kat. číslo: 9589 | Značka: UHU DIY & Industry
505 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky
GHS09 - Látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

EUH208 - Obsahuje ... . Může způsobit alergickou reakci.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použití s přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: ethyl-acetát; Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické; cyklohexan; kalafuna

Soubory ke stažení:

Související produkty

UHU POWER TRANSPARENT 45 gUHU POWER TRANSPARENT 45 gUniverzální čiré kontaktní lepidlo.89 Kčskladem
UHU KONTAKT 42 gUHU KONTAKT 42 gUniverzální chloroprenové kontaktní lepidlo.126 Kčskladem
BISON TIX GEL 55 mlBISON TIX GEL 55 mlGelové kontaktní lepidlo.83 Kčskladem
UHU Spray 3 v 1, 200 mlUHU Spray 3 v 1, 200 mlVíceúčelové kontaktní lepidlo ve spreji. Je vhodné pro rovnoměrné nanášení na větší plochy celé řady materiálů.277 Kčskladem

Alternativní provedení

UHU KONTAKT GEL 42 gUHU KONTAKT GEL 42 gNestékavé chloroprenové kontaktní lepidlo.132 Kčskladem
BISON TIX GEL 750 mlBISON TIX GEL 750 mlGelové kontaktní lepidlo.420 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2023

Nahoru