Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

UHU PLUS 2 min sofortfest EPOXY 30 ml/35 g

Dvousložkové epoxidové lepidlo se zpracovatelností 2 minuty


Kat. číslo: 5138 | Značka: UHU DIY & Industry
321 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

Vynikající kvalita tohoto velmi rychle tuhnoucího dvousložkového epoxidového lepidla zajišťuje extrémně rychlé, čiré a pevné lepení a opravy s pevností 100 kg/cm2. Lepidlo odolává vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, zředěným kyselinám a zásadám. Má tepelnou odolnost od -40 °C do +80 °C. Lepidlo je po vytvrzení křišťálově čiré.

ROZSAH POUŽITÍ:
Je vhodné pro velmi rychlé lepení a opravy kovů, dřeva, dřevotřísky, termosetů, tvrdého PVC, laminátů, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, pryže, pěnového polystyrenu atd. A to jak mezi sebou, tak i navzájem. Není vhodný pro lepení měkčeného PVC, PP, PE, teflonu a silikonu.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Lepené díly musí být čisté, suché a odmaštěné. Odšroubujte víčka obou tub, vytlačte plnidlo a tužidlo v poměru 1 : 1 (dva stejné proužky) a řádně promíchejte - zpracovatelnost lepidla je 2 min. Naneste lepidlo na jednu stranu nebo na obě strany v případě hrubých a porézních materiálů, přitlačte obě plochy k sobě a zafixujte na 5 min (pomocí svorek nebo pásky). Konce trubek řádně očistěte a utěsněte. Při pokojové teplotě dosáhne spoj manipulační pevnosti po 5 min. Funkční pevnosti dosáhne spoj po 12 hodinách. Minimální pracovní teplota je 18 °C.

Tabulka pevnosti v závislosti na teplotě a čase:

Čas Pevnost [kg/cm2]
5 minut ... 25
10 minut ... 44
1 hodina ... 80
1 měsíc ... 100BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS07 - Dráždivé látky
GHS09 - Látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: VAROVÁNÍ

EUH205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použití s přečtěte údaje na štítku.
P261 - Zamezte vdechování par.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu průměrná molekulová hmotnost ≤700; 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl) fenol; bis[(dimethylamino)methyl]fenol formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanem a fenolem; Mastné kyseliny, c18-nenasycené, dimery, polymery s olejovou složkou; Tetraethylpentamin

Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2024

Nahoru