Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.
Doprava zdarma

UHU PLUS black 50 ml/53 g

Extra silné, univerzální dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice.


Kat. číslo: 30981 | Značka: UHU DIY & Industry
1 338 Kč

* včetně DPH 21 %

není skladem
Momentálně nedostupné
 • Dosahuje velmi vysokou konečnou pevnost (300 kg/cm²).
 • Extrémně odolný.
 • Nárazuvzdorný.
 • Vyplňuje mezery.
 • Voděodolný.
 • Odolný vůči všem povětrnostním vlivům.
 • Bez rozpouštědel.
 • Odolává mnoha rozpouštědlům, zředěným kyselinám a zásadám.
 • Po vytvrzení lze brousit, pilovat, vrtat a lakovat.
 • Tepelná odolnost od -40 °C do +100 °C.


  Rozsah použití

  Vhodné pro lepení kovů, kamene, betonu, porcelánu, dřeva, skla a mnoha plastů. Ideální pro (průmyslové) spoje, které musí splňovat nejvyšší požadavky, např. v oblasti elektrotechniky, zpracování kovů a automatizační techniky. Nevhodné pro PE, PP, PTFE, polystyren a měkčené PVC.


  Návod k použití

  Používejte při teplotách ideálně mezi +18 °C a +20 °C. Zpracujte na místě bez průvanu. Teploty pod +18°C zpomalují proces vytvrzování a konečný výsledek vykazuje nižší konečnou pevnost. Vyšší konečné pevnosti se dosáhne, pokud proces vytvrzování probíhá při teplotách maximálně +180 °C. Lepené materiály musí být suché, čisté a zbavené mastnoty. V závislosti na povaze povrchu povrchy určené k lepení mírně zdrsněte.

  Vložte kartuši do pistole Plus a odstraňte ochranné víčko. Před našroubováním statického mixéru vytlačte malé množství lepidla. Poté naneste lepidlo oboustranně na hrubé materiály a jednostranně na hladké materiály. Materiály přitlačte k sobě a zafixujte (není nutné sevření nebo lisování). Po použití vyjměte statický mixér a uzavřete kartuši ochranným uzávěrem.

  Mokré zbytky lepidla okamžitě odstraňte teplou mýdlovou vodou. Zaschlé zbytky lepidla lze odstranit pouze mechanicky.


  Doba zpracování: 90 min.
  Manipulační pevnost: po 6 hodinách.
  Maximální pevnost: po 24 hodinách.
  Barva: černá.


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS05 - Korozivní a žíravé látky
GHS07 - Dráždivé látky
GHS09 - Látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

EUH205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použití s přečtěte údaje na štítku.
P260 - Nevdechujte prach/mlhu.
P261 - Zamezte vdechování par.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin; aminy, polyethylenpoly-,triethylentetraminováfrakce; epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu průměrná molekulová hmotnost ≤700; formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2,3- epoxypropanem a fenolem

Související produkty

UHU PLUS 2 min sofortfest 50 ml/57 gUHU PLUS 2 min sofortfest 50 ml/57 gSuper rychlé, transparentní dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice.958 Kčnení sklademUHU PLUS 5 min schnellfest 50 mlUHU PLUS 5 min schnellfest 50 mlDvousložkové epoxidové lepidlo se zpracovatelností 5 minut579 Kčskladem
UHU PLUS endfest 300 EPOXY 50 mlUHU PLUS endfest 300 EPOXY 50 mlVysokopevnostní dvousložkové epoxidové lepidlo569 Kčskladem
UHU PLUS multifest 50 mlDoprava zdarmaUHU PLUS multifest 50 mlEpoxidové (dvousložkové) methakrylátové lepidlo1 247 Kčskladem
UHU PLUS pistole na dvoukartuše 50 mlDoprava zdarmaUHU PLUS pistole na dvoukartuše 50 ml3 467 Kčskladem
UHU PLUS mísicí nástavec 138 mmUHU PLUS mísicí nástavec 138 mm69 Kčskladem
UHU PLUS mísicí nástavec 77 mmUHU PLUS mísicí nástavec 77 mm59 Kčskladem
UHU PLUS mísicí nástavec 70 mm se zakřivenou tryskouUHU PLUS mísicí nástavec 70 mm se zakřivenou tryskou77 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2024

Nahoru