Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

UHU POWER TRANSPARENT box 125 g

Univerzální čiré kontaktní lepidlo.


Kat. číslo: 15442 | Značka: UHU DIY & Industry
200 Kč

* včetně DPH 21 %

není skladem
Momentálně nedostupnéBEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: aceton; ethyl-acetát

Související produkty

BISON KIT TRANSPARENT 55 mlBISON KIT TRANSPARENT 55 mlUniverzální čiré kontaktní lepidlo.83 Kčskladem
UHU Spray 3 v 1, 200 mlUHU Spray 3 v 1, 200 mlVíceúčelové kontaktní lepidlo ve spreji. Je vhodné pro rovnoměrné nanášení na větší plochy celé řady materiálů.277 Kčskladem

Alternativní provedení

UHU All Purpose Power Transparent 33 ml/30 gUHU All Purpose Power Transparent 33 ml/30 gUniverzální čiré kontaktní lepidlo.117 Kčskladem
UHU POWER 6 gUHU POWER 6 gUniverzální čiré kontaktní lepidlo.39 Kčnení sklademUHU POWER TRANSPARENT 45 gUHU POWER TRANSPARENT 45 gUniverzální čiré kontaktní lepidlo.89 Kčskladem
UHU POWER TRANSPARENT 650 gUHU POWER TRANSPARENT 650 gUniverzální čiré kontaktní lepidlo.638 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2024

Nahoru