Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

BISON PU MAX 75 g lahvička

Vysokopevnostní polyuretanové lepidlo na dřevo D4.


Kat. číslo: 31086 | Značka: Bison DIY
121 Kč

* včetně DPH 21 %

není skladem
Momentálně nedostupnéBEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

GHS07 - Dráždivé látky
GHS08 - Látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/mlhu.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P342+P311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
EUH204 - Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci

Obsah nebezpečných látek: CAS 9016-87-9 Difenylmethandiisokyanát, izomery a homology

Soubory ke stažení:

Související produkty

BISON WOOD GLUE 75 gBISON WOOD GLUE 75 gLepidlo na dřevo D2.92 Kčskladem
BISON SUPER WOOD 75 gBISON SUPER WOOD 75 gVoděvzdorné lepidlo na dřevo D3.105 Kčskladem
BISON PU MAX 340 gBISON PU MAX 340 gVysokopevnostní rychleschnoucí gelové polyuretanové lepidlo na dřevo D4.363 Kčskladem

Alternativní provedení

BISON PU MAX 250 gBISON PU MAX 250 gVysokopevnostní polyuretanové lepidlo na dřevo D4.213 Kčskladem
BISON PU MAX 75 gBISON PU MAX 75 gVysokopevnostní polyuretanové lepidlo na dřevo D4.138 Kčskladem
BISON PU MAX 750 gBISON PU MAX 750 gVysokopevnostní polyuretanové lepidlo na dřevo D4.522 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2023

Nahoru